Doktorandské štúdium -
sloboda tvojho napredovania

Buď objaviteľom a napreduj v oblasti, ktorú si sám zvolíš a podľa svojich predstáv. Zahĺb sa do sveta aplikovanej informatiky alebo oblasti inteligentných informačných systémov na FIIT.

Podaj si prihlášku do 31. 5. 2019 a pridaj sa k partii nadšencov, ktorí IT svet posúvajú vpred.

Prijímacia skúška sa uskutoční 26. 6. 2019 Presnejšie informácie pošleme uchádzačom v pozvánke na prijímací pohovor.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT

 • Ukončené vzdelanie druhého stupňa,
 • Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi, na základe výsledkov prijímacej skúšky,

Podrobnejšie o podmienkach prijatia na doktorandské štúdium sa dočítate TU

Prijímacia skúška

Termín prijímacej skúšky: 26. 6. 2019 Forma skúšky: písomná a ústna   Pre študentov zo zahraničia platia rovnaké odborné požiadavky ako pre domácich študentov.   Uchádzači o doktorandské štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z oblasti danej príslušným študijným odborom. Zároveň prezentujú tézy dizertačného projektu v kontexte dosiahnutých vedomostí.   Podrobné informácie o prijímacej skúške dostane uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.

Postup prijímania

1

Prihláška na doktorandské štúdium

2

Pozvánka na prijímaciu skúšku. Ak prihláška spĺňa všetky náležitosti

3

Prijímacia skúška

4

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

O tom, či sa staneš doktorandom na FIIT rozhoduje:

 • poradie zostavené na základe výsledkov prijímacej skúšky,
 • výsledky predchádzajúceho štúdia, publikačnej činnosti, významné výsledky odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií,
 • počet uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium.

Spôsob vyplnenia a odovzdania prihlášky

Prihlášku môžeš podať elektronicky alebo na predpísanom tlačive. Elektronickú prihlášku vyplň v Akademickom informačnom systéme AIS. Návod na jej vyplnenie nájdeš TU

V prípade použitia papierovej prihlášky

Odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na Študijné oddelenie   FIIT STU v Bratislave Ilkovičova 2 842 16 Bratislava 4

Alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) do Podateľne Fakulty informatiky a informacných technológií STU v Bratislave (2. nadzemné podlažie, miestnosť 2.13).

Povinné prílohy k prihláške

K podpísanej prihláške na príslušnom tlačive uchádzač musí doložiť nasledujúce doklady:

 • motivačný list,
 • koncept téz dizertačného projektu v rozsahu 1 - 2 strany,
 • overenú fotokópiu diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní - inžinierskom, magisterskom (overenie môže vykonať aj pracovníčka študijného oddelenia), fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške (vysokoškolské štúdium) - neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2017/18 končia inžinierske štúdium na FIIT STU, prípadne iné ocenenia (napr. Cena dekana, rektora a pod.),
 • zoznam absolvovaných predmetov (v rámci vysokoškolského štúdia so známkami, potvrdený fakultou, ktorú uchádzač absolvoval) alebo overenú kópiu dodatku k inžinierskemu/magisterskému diplomu (v prípade, že v čase odovzdávania prihlášok ešte nemáte ukončené štúdium, kópie dokladov a zoznam absolvovaných predmetov doložíte k prihláške dodatočne),
 • životopis,
 • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach (ak boli vypracované) a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti,
 • K prihláške priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

20 € - denná forma štúdia

25 € - externá forma štúdia

50 € - štúdium v anglickom jazykuSpôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
Číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
Variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky alebo 3101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
Konštantný symbol: 0558
V časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.
Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku treba poslať spolu s prihláškou na štúdium na adresu fakulty alebo odovzdať spolu s prihláškou na štúdium na študijnom oddelení fakulty.

Chceš napredovať podľa svojich predstáv a rozvíjať svoj potenciál?

Podaj si prihlášku na doktorandské štúdium a urob prvý krok do sveta veľkých IT objavov.